กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น BANPHIAFANNONTUN SCHOOL     ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

More...
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่   https://wellwishes.royaloffice.th

More...
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

 

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี  มีทักษะในการดำเนินชีวิต รักการออม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

More...
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี SAR
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
    แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    ระบบปัจจัยพื้นฐาน
    โรงเรียนสุจริต
    DLTV
    DLIT
Breaking News
  Latest News
 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      6 คน

สถิติเดือนนี้:   6 คน

สถิติปีนี้:        2811 คน

สถิติทั้งหมด: 8871 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

การนิเทศติดตามการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2


ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นำโดยนางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นและนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการนิเทศติดตามการปฏิบัติการสอนในสถานศ...
เมื่อ 31 สิงหาคม 2565 เวลา20:26:52
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การนิเทศติดตามผลและความก้าวหน้าการเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม


ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นำโดยนางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้รับการนิเทศติดตามผลและความก้าวหน้าการเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้...
เมื่อ 21 สิงหาคม 2565 เวลา14:30:43
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)


ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นำโดยนางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้จัดการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (ห้องสมุด) โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้...
เมื่อ 21 สิงหาคม 2565 เวลา14:29:47
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)


ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นำโดยนางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้จัดการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเพี้ย...
เมื่อ 21 สิงหาคม 2565 เวลา14:29:10
โดย:ผู้ดูแลระบบ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...
เมื่อ 21 สิงหาคม 2565 เวลา14:28:35
โดย:ผู้ดูแลระบบ

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นำโดย นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุม โรงเร...
เมื่อ 21 สิงหาคม 2565 เวลา14:27:44
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๒


ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นำโดยนางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้เข้าร่วม “การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ...
เมื่อ 21 สิงหาคม 2565 เวลา14:26:56
โดย:ผู้ดูแลระบบ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐


๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ...
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา09:54:04
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาความรู้เด็กวัยเรียน


ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นำโดยนางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลสาวะถี ในการจัดกิจ...
เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 เวลา11:34:36
โดย:ผู้ดูแลระบบ

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ...
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา09:46:21
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (blog)
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 19 มิถุนายน 2565 เวลา12:48:57
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 19 มิถุนายน 2565 เวลา12:54:00

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ
 The Improvement of English Speaking Skill through Task- Based Instruction for Secondary Students in the North East Region of Thailand
โดย:ADMIN

The Improvement of English Speaking Skill through Task- Based Instruction for Secondary Students in the North East Region of Thailand   Piyada Sud...
เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา18:02:55

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0004 อยากให้โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นปรับปรุงด้านใด ADMIN
30 มิ.ย. 2565 เวลา10:36:44
408 0
0003 ระบบจัดการฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบ
30 มิ.ย. 2565 เวลา10:33:20
415 0
0002 เปิดประเด็นการสนทนา ผู้ดูแลระบบ
30 มิ.ย. 2565 เวลา10:33:28
377 0
จำนวนรายการทั้งหมด 3 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน โดย:ADMIN
ADMIN ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
มือถือ : 087-8626542
E-mail : Pimsai.akkara13@gmail.com

 

 


เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 เวลา11:31:47
ขอแนะนำ:นางมณเทียร เพ็งสว่าง โดย:ADMIN
ADMIN ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางมณเทียร เพ็งสว่าง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
มือถือ : 081-0502968

 

 


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา17:11:05
ขอแนะนำ:นางสาวพนิดา ลีปาน โดย:ADMIN
ADMIN ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวพนิดา ลีปาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
มือถือ : 061-4509967


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา17:11:37
ขอแนะนำ:นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก โดย:ADMIN
ADMIN ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
มือถือ :063-1615683

 

 


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา17:07:55
ขอแนะนำ:ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศรี โดย:ADMIN
ADMIN ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศรี
ตำแหน่ง ครู
มือถือ :083-1493059

 

 


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา17:09:08
ขอแนะนำ:นายเอกมล มาณะศิลป์ โดย:ADMIN
ADMIN ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายเอกมล มาณะศิลป์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
มือถือ :091-0642177

 

 


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา17:10:24
ขอแนะนำ:นายสรรเสริญ สมพรมา โดย:ADMIN
ADMIN ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสรรเสริญ สมพรมา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
มือถือ :063-8201528

 

 


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา17:15:12
ขอแนะนำ:นางสาวภัทลดา ทัดทาน โดย:ADMIN
ADMIN ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวภัทลดา ทัดทาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
มือถือ :080-7548625

 

 


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา17:15:31
ขอแนะนำ:นางสาวณัฏฐาพร ศิริโนนรัง โดย:ADMIN
ADMIN ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวณัฏฐาพร ศิริโนนรัง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
มือถือ :098-1583695

 

 


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา17:16:42

อ่านข่าวทั้งหมด...